ÁSZF

Jelen elektronikus szerződés - továbbiakban szerződés - létrejött egyfelől a Zöldneon Kft. - továbbiakban Szolgáltató és Bérbeadó - és a Szolgáltató szolgáltatásait igénybe vevő bérlő - továbbiakban Bérlő - között. Jelen szerződés a szolgáltató weboldalán leadott elektronikus megrendeléssel jön létre, és azon a napon lép hatályba, amikor a megrendelt szolgáltatás, aktiválásra kerül.

1. A szerződés tárgya:

Web tárhely bérlete 1 éves időszakra. Bérbeadó bérbe ad, Bérlő pedig bérbe vesz a Bérbeadó által üzemeltetett tárhelyet és igénybe veszi a kapcsolódó egyéb szolgáltatásokat (a továbbiakban együtt: tárhely használat).

2. A Bérbeadó jogai és kötelezettsége

  1. A tárhely-használatot a Bérbeadó folyamatosan, napi 24 órás időtartamban biztosítja Bérlő számára olyan módon, hogy jogosult havi 4 óra időtartamú rendes karbantartásra, amelynek elvégzése közben a tárhely-használat nem lehetséges. A rendes karbantartás időpontjáról előzetesen legalább 24 órával előbb elektronikus levélben értesíti Bérlőt a jelen szerződésben megjelölt e-mail címen.

  2. A rendes karbantartáson kívül szükségessé váló rendkívüli karbantartást Bérbeadó lehetőség szerint csak kivételesen végez.

  3. A tárhely-használat biztosításának kezdete a jelen szerződés hatályba lépést követő munkanap.

  4. A zavartalan tárhely-használat biztosítása érdekében Bérbeadó megtesz minden, a felelősségi körébe tartozó lehetséges intézkedést, ide értve a szerver megfelelő védelmét a jogosulatlan használókkal, illetve jogosulatlan behatolókkal (hacker) szemben.

  5. Elektronikus levélben értesíti a Bérlőt a jelen szerződésben megadott e-mail címen, ha nem szerződésszerű tárhely-használatot észlel.

  6. Szúrópróbaszerűen ellenőrzi a tárhely-használatot, ide értve az azon elhelyezett tartalmak ellenőrzését is, és esetleges jogszabálysértés esetén megteszi a szükséges intézkedéseket, ide értve a tárhely-használat azonnali felfüggesztését, vagy döntése szerint azonnali megszüntetését is.

  7. A nem szerződésszerű tárhely-használat esetén Bérbeadó jogosult a tárhely- használat biztosítását azonnali hatállyal megszüntetni. Nem szerződésszerű tárhely-használatnak minősül különösen a 4. pontban felsorolt kötelezettségek bármelyikének megsértése.

  8. A tárhely-használat szerződésszerű biztosításán kívül a Bérbeadó semmiféle egyéb szolgáltatást nem nyújt Bérlőnek a jelen szerződés teljesítéseként.

  9. Bérbeadó nem vonható felelősségre a szerveren software, hardware hibából eredő adatvesztésért és esetleges nem megfelelően működő kiegészítő szolgáltatásokért mivel ezt nem a bérbeadó tarja karban, frissíti, fejleszti.

  10. A megosztott szerveren mindig vannak korlátok ezeket a korlátokat a szolgáltató állítja be a mindenkori legnagyobb biztonság érdekében pl. kimenő email szám korlátozás (50 email/óra de maximum 200 email/nap), megosztott memória,tiltott alkalmazások,ip szűrés...stb

3. A Bérlő jogai és kötelezettsége

  1. Folyamatosan, napi 24 órás időtartamban jogosult a tárhely-használatra, a 2. pontban hivatkozott rendes és rendkívüli karbantartások figyelembe vételével.

  2. A tárhely-használat során köteles megtartani a Magyar Köztársaság Alkotmányának és a hatályos jogszabályoknak a személyiségi jogok védelmére vonatkozó rendelkezéseit.

  3. A tárhely-használat során köteles megtartani a hatályos jogszabályok rendelkezéseit, különös tekintettel az internet- használatra, számítógép birtoklására és használatára vonatkozóan, valamint a szerzői jogokra, továbbá köteles teljes körűen megtartani az Internet Etikai Kódexének (Netikett) minden előírását. Nem használhatja a tárhelyet kéretlen reklám célú üzenet küldésére(még akkor sem ha az HNN másképp rendelkezik), más felhasználó zaklatására, nem helyezhet el a jó ízlést sértő adatot, képet, információt, nem helyezhet el, illetve nem futtathat olyan programkódot, vagy programot, amely bármilyen módon kárt okoz vagy kár okozására alkalmas, vagy a tárhelyet működtető szerver működését zavarja, lassítja, üzemszerű működését akadályozza vagy lehetetlenné teszi.

  4. A tárhely-használat és ennek keretében használata során az esetleges jogsértő cselekményeiért, mulasztásaiért, harmadik személyeknek okozott károkért felelős, amely kiterjed a Bérbeadónak okozott károkért való teljes körű kártérítési felelősségre is.

  5. Haladéktalanul bejelenti Bérbeadónak, ha a tárhely-használat során üzemzavart észlel. A bejelentés megtehető elektronikus levélben, a jelen szerződésben meghatározott e-mail címre, vagy telefonon, illetve telefaxon.

  6. A tárhely-használatot sem egészben, sem részben harmadik személynek sem ingyenesen, sem ellenérték fejében nem jogosult átengedni, az esetleges átengedésből eredő károkért teljes körű felelősséggel tartozik, ide értve a jogosulatlan tárhely-használatért viselt felelősséget.

  7. A tárhely-használathoz szükséges minden technikai és egyéb feltételt (szoftver, hardver, telekommunikációs eszköz és vonal, stb.) a Bérlő saját költségére és kockázatára maga biztosítja.

  8. A tárhely-használathoz szükséges adatokat, azonosítókat, információkat a Bérlő köteles megfelelően őrizni és titokban tartani. A használatukból eredő károkért, ide értve a jogosulatlan használatot is, kizárólag a Bérlő felel.

4. Bérleti díj , visszakapcsolási díj , fizetési feltételek

  1. A tárhely-használat éves díja, a weboldalon feltüntetett, és szerződésben igényelt plusz szolgáltatások díja, amely a szerződésszerű tárhely-használat ellenértékét foglalja magában, függetlenül attól, hogy a Bérlő használta -e, illetve mekkora időtartamban használta a tárhelyet. A bérleti díj összegét a rendes karbantartás nem csökkenti. A rendkívüli karbantartás, javítás idejére bérleti díj nem illeti meg a Bérbeadót, ha a rendkívüli karbantartás, illetve a javítás időtartama a 48 (negyvennyolc) órát meghaladja.

  2. A díjat előre egy összegben fizeti meg a Bérlő, a számlán szereplő fizetési határidőig, bankátutalással.

  3. A tárhely-használat biztosítás felfüggesztésének megszüntetése esetén a Bérlő 1600.-Ft (Egyezerhatszáz forint) +ÁFA / alkalom összegű visszakapcsolási díj megfizetésre köteles.

  4. A bármely okból megszüntetett tárhely-használat nem állítható vissza, a szerződés megszűnik.

  5. Fizetési késedelem esetén a Bérlő a jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni.

  6. Pénz visszafizetési garancia a szerződés kötés első 10 napjára szól. Ezután a szolgáltató nem köteles a befizetett tárhely szolgáltatási díj időarányos részét megtéríteni még akkor sem ha a bármelyik fél mondja fel a szerződést vagy az megszűnik egyéb okból.

  7. A bérleti díjat a Bérbeadó jogosult minden naptári év utolsó hónapjában felülvizsgálni és az összegére vonatkozóan a következő évi hatállyal ajánlatot tenni Bérlőnek a jelen szerződésben meghatározott e-mail címre küldött elektronikus levélben. Abban az esetben, ha az ajánlatban közölt összeget a Bérlő nem kívánja elfogadni, erről a Bérbeadót elektronikus levélben értesíti. Az ajánlat el nem fogadása a szerződés megszüntetésére vonatkozó nyilatkozatnak minősül, amely a jelen szerződést a tárgyév utolsó napjával szünteti meg. Az ajánlat elfogadása a szerződés módosításának minősül és a Bérlő köteles a módosított bérleti díj megfizetésére.

5. A szavatosság , felelősség

  Bérbeadó kizárólag a tárhelyet működtető szerver jelen szerződés szerinti zavartalan működéséért felel.

  1. A tárhely-használat kockázata és minden felelőssége a Bérlőt terheli, különös tekintettel a Bérlő által használt, illetve a tárhely használatához bárki által igénybe vett minden eszköz (számítógép, stb.) megfelelő, szakszerű és biztonságos működésére, behatolás elleni védelmére, karbantartására, a felmerülő hibák javítására, továbbá a tárhely-használathoz igénybe vett internetes és egyéb szolgáltatások megfelelőségére, biztonságára, függetlenül attól, hogy a szolgáltatásokat mely szervezettől vagy személytől, milyen módon és eszközzel veszi igénybe a tárhely használója.

  2. A 2. pontban hivatkozott rendes karbantartása szerződésszerű végzése ideje alatt a tárhely nem használható, az ebből eredő károkért és kockázatokért a Bérbeadó nem felel.

  3. A 2. pontban hivatkozott rendkívüli karbantartás, illetve javítás ideje alatt a tárhely nem használható, az ebből eredően a Bérlőnél felmerül igazolt károkért a Bérbeadó legfeljebb a bérleti díjnak a rendkívüli karbantartás, illetve javítás időtartamára eső arányos összegével felel, kötbér a Bérlőt semmilyen esetben nem illeti meg.

  4. Vis maior esetén a Bérbeadó mentesül a szerződésszerű teljesítés kötelezettsége alól. Vis maiornak minősül minden, a Bérbeadó érdekkörén kívül eső, elháríthatatlan külső ok, különös tekintettel a természeti csapásokra, mint árvíz, tűz, földrengés, vihar, villámcsapás, nagy mennyiségű csapadék, továbbá sztrájkra, merényletre, illetve állami, hivatali intézkedésre, szerverlefoglalásra stb...

  5. Kéretlen levél (SPAM): Amennyiben a Bérlő kéretlen leveleket küld, illetve nem a feliratkozott (hírlevél) és jóváhagyott ügyfélkörének küld email leveleket (spam), és a Bérbeadó erről megbizonyosodik (harmadik személy visszajelzése, spam listára való kerülés, stb.) abban az esetben a Bérlő teljes anyagi felelősséggel tartozik az ebből eredő károkért -esetleges letiltások –spam listára való felkerülés, -harmadik félnek okozott kár, illetve a Bérbeadó teljes kárának megtérítésére kötelezhető. A tárhelyszerződés azonnal hatállyal megszűnik a bérlő tárhelye felfüggesztésre, törlésre kerül.

6. Adatvédelmi rendelkezések

  1. A Bérlő adatait a hozzájárulása nélkül a Bérbeadó nem jogosult harmadik személy számára átadni vagy hozzáférhetővé tenni, kivéve a Bérbeadó jogi, illetve gazdasági képviseletét ellátó cégek.

  2. A jelen szerződésben rögzített adataiban bekövetkező bármely változást a Bérlő köteles haladéktalanul bejelenteni a Bérbeadónak. A bejelentés elmulasztásából, illetve késedelmes teljesítéséből eredő minden kár a Bérlőt terheli.

  3. A Bérlő adatait a Bérbeadó jogosult kezelni, ide értve azok nyilvántartását is.

  4. A Bérbeadó jogosult a Bérlő nevét mint referencia felhasználni a Bérbeadó saját weboldalán, amennyiben a Bérlő ezt kifejezetten írásban nem tiltja meg.

7. A szerződés hatálya

  1. A jelen szerződést a felek 1évre kötik. A szerződés lejárat után nem hosszabbodik meg automatikusan, új szerződésre van szükség.

  2. Bármelyik fél jogosult 15 (tizenöt) napos határidővel indokolási kötelezettség nélkül írásban felmondani. A felmondás bejelentése nem mentesít a szerződésszerű kötelezettségek teljesítése alól, ide értve a Bérbeadó részéről a tárhely biztosításának kötelezettségét, illetve a Bérlő részéről a bérleti díj megfizetésének kötelezettségét.

  3. Bármely fél súlyos szerződésszegése azonnali hatályú felmondást biztosít a másik szerződő fél számára. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen a tárhely biztosítására vonatkozó kötelezettség megszegése a Bérbeadó részéről, illetve a 4. pontban foglalt bármely kötelezettség megszegése a Bérlő részéről.

  4. Jelen szerződés 1 év elteltével automatikusan lejár erről e-mailben értesítjük az Ön által megadott email címen. Amennyiben nem kapunk visszajelzést akkor a tárhelyet domain nevet és a hozzátartozó tartalmat,szolgáltatásokat töröljük véglegesen a szerverről.

8. A tárhelyhez kapcsolódó egyéb szolgáltatások

  1. A Bérlő, a jelen szerződés megkötésekor választhat a Bérbeadó által felkínált, és a web-tárhely biztosításhoz szorosan kapcsolódó egyéb szolgáltatások közül, amelynek tételes díjait a Bérbeadó a Bérlő tudomására hozza a szerződés megkötésekor.

  2. A Bérlő által igénybe vett szolgáltatások tételes díjait és a szolgáltatások pontos megnevezését a számla tartalmazza. Amit befizetés után küldünk az ügyfél részére postai úton.

9. Egyéb rendelkezések

  1. Jelen szerződés a felek kölcsönös egyetértésével, kizárólag írásban módosítható vagy egészíthető ki.

  2. A jelen szerződésből eredő vagy azzal összefüggő minden vitájukat a felek megkísérlik békés úton rendezni. Sikertelenség esetére kikötik – értékhatártól függően – a Budapesti Bíróság kizárólagos illetékességét a vita rendezésére.

  3. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Utolsó módosítás dátuma: 2012. November 15.